Довідник школяра

The Present Simple Tense – проглянути інформацію

The Past Simple Tense – проглянути інформацію

The Future Simple Tense – проглянути інформацію

The Present Continuous Tense – проглянути інформацію

The Past Continuous Tense – проглянути інформацію

The Future Continuous Tense – проглянути інформацію

The Present Perfect Tense – проглянути інформацію

The Past Perfect Tense – проглянути інформацію

The Future Perfect Tense – проглянути інформацію

The Present Perfect Continuous Tense – проглянути інформацію 

The Past Perfect Continuous Tense – проглянути інформацію 

The Noun. Іменник

Singular and PluralОднина та множина

Possessive Case. Присвійний відмінок

The Article. Артикль

General information Загальні відомості

Usage. Вживання

  Роки, пори року, місяці

  Спеціальні дати, свята

  Дні тижня

  День, вечір, ніч, частини доби

  Їжа

Географічні назви

The Pronoun. Займенник

Personal Pronouns. Особові займенники

Possessive Pronouns.Присвійні займенники

Pronouns it, one, that (those). Займенники it, one, that (those)

Quantitative Pronouns Many, much, few, little. Кількісні Займенники Many, much, few, little

The Аdjective. Прикметник

Position of adjectives. Місце в реченніх

The Degrees of Comparison of Adjectives. Ступені порівняння прикметників

Comparsion patterns. Порівнювальні конструкції

The Аdverb. Прислівник

Position of adverbs. Місце прислівників у реченні

Adverbs of Degree. Прислівники міри й ступеня

Adverbs of manner. Прислівники способу дії

Adverbs of time and place. Прислівники часу й місця

Adverbs of frequency. Частотні прислівники

Degrees of Comparison of adverbs. Ступені порівняння прислівників

In, on, at. В, На, Біля (місцезнаходження)

The Numeral. Числівник

Fractional numerals and decimal fractions. Дробові числівники та десяткові дроби

Telephone numbers. Телефонні номери

Mathematical expressions. Математичні вирази

Time. Час

Dates. Дати

Indirect Speech. Непряма мова

Changes from direct into indirect speech (person, advertial modifiers of place and time). Зміни у непрямій мові (особа, обставини місця й часу)

Changes from direct into indirect speech (tense forms). Зміни у непрямій мові (часові форми)

Questions in indirect speech. Питання у непрямій мові

Conditionals. Умовні речення

I type of conditionals. І тип умовних речень

II type of conditionals. ІІ тип умовних речень

III type of conditionals. ІІІ тип умовних речень

Sentence Structure. Порядок слів у реченні

III type of conditionals. ІІІ тип умовних речень

Declarative sentence. Розповідне речення

Interrogative sentence. Питальне речення

  Загальне питальне речення

  Спеціальне питальне речення

  Розділове питальне речення

  Альтернативне питальне речення

Imperative sentence. Спонукальне речення

Exclamatory sentence. Окличне речення