Навчаємось письму

Навчання писемного мовлення

Основною метою другого етапу, поряд з орфографічними навичками, є формування лексико-граматичної правильності письма. На цьому етапі найбільш поширеними визнаються такі види вправ:

– вправи на запитання-відповіді з частковою зміною мовного матеріалу;

– на трансформацію мовного зразка;

– на підстановку;

– на розширення та скорочення;

– диктанти.

Останній вид вправи широко використовується на різних ступенях навчання. Розглянемо деякі із зазначених видів роботи. Як уже відмічалось, для навчання писемного мовлення, тобто вміння висловлюватись за допомогою графічних знаків, методисти рекомендують два типи вправ: умовно- комунікативні та комунікативні. 

Умовно-комунікативні вправи використовуються для засвоєння мовного матеріалу у графічному оформленні, а також для автоматизації операцій, пов’язаних з письмовим викладом думок. До цього типу відносять вправи з моделями (трансформація моделей, розширення їх тощо). Особливе значення мають вправи на розширення висловлювання. Цінність таких вправ у тому, що вони формують механізм випередження або механізм вірогідного прогнозування, що має велике значення для створення писемного висловлювання.

Другий вид тренувальних вправ забезпечує вміння логічно і послідовно, своїми словами передати ту чи іншу інформацію. Це перефраз, скорочення тексту, вибір ключових слів з тексту. Для навчання логічного викладу думок пропонується складання різноманітних планів: план у вигляді запитань чи називних речень тощо. Серед комунікативних вправ чільне місце займає відтворення груп речень, пов’язаних змістом.

Вправи:

Виконується вправа у формі самодиктанту. Для удосконалення вміння висловлюватися своїми словами використовується переказ, розповідь, опис, твір, написання листа зарубіжному другові. На початковому та середньому ступенях опис, розповідь частіше проводяться за допомогою дидактичного матеріалу: малюнка, серії малюнків, діапозитивів, тощо.

Для розвитку уміння творчого викладу думок пропонується завдання на додумування деталей, початку чи кінця запропонованого вчителем тексту.

До творчих письмових вправ, які пропонуються на старшому ступені, відноситься рецензування, реферування, анотація прочитаного чи прослуханого тексту. Письмові роботи творчого та напівтворчого характеру виконуються спочатку за допомогою запитань до картини, малюнка, а далі без опори на них.

Завдання до письмових вправ можуть бути сформульовані таким чином:

1) Дайте відповіді на запитання.

2) Поставте запитання до підкреслених слів/фраз.

3) З’єднайте декілька (2 — 3) речень в одне.

4) Перепишіть і доповніть речення.

5) Виберіть правильну відповідь.

6) Доповніть за зразком початок/кінець розповіді.

7) Напишіть протилежне.

8) Подивіться на дві метеорологічні картки і складіть метеобюлетені на вчорашній та завтрашній дні.

9) Опишіть клімат вашої країни чи вашого району/області.

10) Розпитайте вашого друга про його смаки, про те, як він/вона проводить вихідні дні. 11) Заповніть анкету, відповідаючи «так» або «ні».

12) Виправте твердження.

13) Складіть діалог, об’єднавши розрізнені репліки.

14) Дайте ваш коментар щодо картини, використовуючи прикметники у вищому та найвищому ступенях.

15) Розкажіть про ваші останні канікули, вживаючи такі слова…

16) Висловте вашу думку щодо…, вживаючи речення…

17) Складіть звіт про …

18) Напишіть, що ви бачите з вашого вікна.

19) Складіть текст оголошення.

20) Складіть ваше меню на завтра.

21) Складіть листа за планом.

22) Опишіть місто.

23) Напишіть, хто ви (відрекомендуйтесь).

Для роботи з текстом можна запропонувати такі завдання:

1) Випишіть з тексту речення, що розкривають його зміст.

2) Поставте запитання щодо змісту тексту.

3) Складіть резюме прочитаного тексту.

4) Дайте опис персонажів.

5) Дайте назву абзацам тексту.

6) Напишіть інший початок/ кінець тексту.

7) Опишіть житло/ одяг персонажів.

8) Випишіть нові слова та вирази.

У навчанні написання листа зарубіжному другові виділяють два етапи: підготовчий та мовленнєвий. До першого належать такі дії: відбір необхідної лексики; складання плану до змісту листа; правильне оформлення листа і конверта. Етап мовлення включає письмовий виклад змісту листа за вказаною темою. Вчитель зобов’язаний пояснити учням правила оформлення ділового листа (прізвище та адреса пишуться у горі зліва, праворуч вказується назва міста, з якого відправляється лист; після коми – дата відправлення; нижче – зліва або посередині листа формулюється звернення до адресата. Крім того, вчитель повинен подати форми звернення до незнайомих, знайомих осіб, друзів, фрази-кліше для початку листа).

Навчаючи написання реферату, статті, вчитель може запропонувати учням:

– уважно прочитати всю статтю і визначити її основну думку;

– встановити призначення/мету статті; виписати опорні речення з кожного абзацу;

– виписати із статті її основні положення;

– узагальнити думку автора статті;

– перечитати текст, з’ясувати, які думки автора вимагають додаткової аргументації, дописати необхідні речення.

Навчання написання анотації базується на попередньо складеному плані тексту-джерела, а також на серії послідовних завдань:

– вказати прізвище та ініціали авторів;

– написати назву статті;

– вказати місце видання, видавництво, рік видання, номер журналу, газети, сторінки;

– визначити і написати, до якої галузі знань відноситься стаття, яка її основна тема;

– з’ясувати головну думку кожного з абзаців;

– згрупувати абзаци згідно з основною думкою тексту;

– сформулювати основну думку/ідею тексту